ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ (КОНФЕРЕНЦІЮ) ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

РІВНЕНСЬКОГО МІЖШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧОГО КОМБІНАТУ

Дане Положення розроблене відповідно до Закону України «Про освіту» та Статуту закладу і є документом, який регламентує діяльність загальних зборів (конференції) трудового колективу Рівненського міжшкільного навчально-виробничого комбінату.

 

Загальні положення:

 

 • Вищим колегіальним органом Рівненського міжшкільного навчально-виробничого комбінату є загальні збори (конференція) трудового колективу.
 • Загальні збори (конференція) трудового колективу скликаються не рідше, ніж один раз на рік.
 • Голова зборів є директор навчального закладу.
 • Обов’язки заступника голови покладаються на заступника директора з навчально-виховної роботи.
 • Протокольні обов’язки виконує секретар обраний на зборах (конференції).
 • Участь у загальних зборах трудового колективу (конференції) можуть брати: директор навчального закладу, заступники директора, практичний психолог, педагогічні працівники, методист з профорієнтаційної роботи, бібліотекар, обслуговуючий персонал навчального закладу.
 • Загальні збори (конференція) трудового колективу вважаються правомірними, якщо на них присутні не менше половини делегатів з трьох категорій.
 • Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх делегатів.
 • Положення затверджується загальними зборами трудового колективу і може бути змінено та доповнено лише ними.

 

Функції загальних зборів трудового колективу (конференції):

 

 • Обирають Раду комбінату, її голову, встановлюють термін їх повноважень.
 • Щорічно заслуховують звіт директора та голови Ради, оцінюють їх роботу.
 • Заслуховують звіти інших посадових осіб щодо виконання спланованих заходів, організації навчально-виховного процесу, забезпечення педагогічними кадрами, навчальними планами та програмами, готовності до атестації, проведення літнього ремонту тощо.
 • Розглядають та схвалюють проект Статуту та внесення змін до нього.
 • Розглядають та схвалюють проект Колективного договору.
 • Затверджують Правила внутрішнього розпорядку навчального закладу.
 • Затверджують Положення про педагогічну раду навчального закладу.
 • Розглядають інші питання діяльності навчального закладу.
 • Розгляд питань порядку денного зборів (конференції) фіксується протоколом, який підписується головою зборів та секретарем.
 • Рішення зборів трудового колективу, прийняті відповідно до їх повноважень і діючого законодавства, доводяться до відома всіх членів трудового колективу і є обов'язковими для їх виконання.
 • Контроль за виконанням рішень зборів трудового колективу здійснюється директором закладу відповідно до його повноважень або за дорученням зборів іншою особою, які інформують трудовий колектив про хід виконання рішень.
 • Дане Положення вступає в дію з моменту його затвердження загальними зборами трудового колективу Рівненського міжшкільного навчально-виробничого комбінату.

 

ПРОТОКОЛИ
зборів трудового колективу Рівненського МНВК

за 2019  рік

за 2018  рік

 

за 2017 рік

 

за 2016  рік

 

за 2015  рік

 

за 2014  рік

за 2013  рік