ПРАВИЛА ПРИЙОМУ          

до Рівненського міжшкільного навчально-виробничого комбінату

ЗАВАНТАЖИТИ ДОКУМЕНТ

1. Загальна частина

1.1. Правила прийому учнів до Рівненського міжшкільного навчально-виробничого комбінату (далі МНВК) розроблені на підставі Наказу Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти" №367 від 16.04.2018, Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 №499, і зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 29.05.2013 №823/23355; відповідно до Положення про міжшкільний навчально-виробничий комбінат, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.11.1993 року №430 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.12.1993 року за №177, Статуту Рівненського МНВК.

1.2. До МНВК приймаються учні закладів загальної середньої освіти міста Рівне згідно наказу директора, що видається на підставі заяви учня, погодженої з батьками. У разі потреби учень має право впродовж першого року навчання змінити профіль навчання.

1.3. Громадяни України мають рівні права на здобуття повної загальної середньої та професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин.

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.4. Прийом учнів до навчального закладу здійснюється для проходження допрофесійної підготовки, профільного навчання або здобуття професії за освітньо-кваліфікаційним рівнем: кваліфікований робітник.

За видами діяльності МНВК здійснює:

- повну загальну середню освіту;

- професійно-технічну освіту;

- підготовку водіїв автотранспортних засобів;

- забезпечує реалізацію профільності навчання закладу освіти ІІ-ІІІ ступенів.

 

 2. Документи для вступу

2.1. Вступники подають особисто заяву, погоджену з батьками,  про вступ до навчального закладу, вказуючи обрану професію (спеціальність), до якої додають:

- документ про освіту (завірену копію);

- медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством;

- 4 фотокартки розміром 3,5 х 4,5 см (за професією «водій автотранспортних засобів).

Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство), ідентифікаційний код.

 

3. Умови прийому

3.1. Прийом до навчального закладу проводиться шляхом відбору вступників на навчання:

- за списками шкіл;

- за поданими заявами,

- за результатами співбесіди.

3.2. Відбір може проводитися поетапно протягом усього періоду прийому документів.

 

4. Зарахування

4.1. Зарахування до навчального закладу здійснюється наказом директора закладу.

 

 5. Прикінцеві положення

5.1. Зазначений порядок прийому документів з подальшим зарахуванням поширюється на вступників, які мають базову загальну середню освіту.

5.2. Особи, які не зараховані до навчання, які без поважних причин не приступили до занять протягом 20 днів від дня їх початку, які не оформили медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством, за професіями «Водій автотранспортних засобів» до навчання не допускаються та переводяться на інші профілі навчання (курси за вибором, факультативи) з правом їх вибору учнями.

На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при відборі, але не були зараховані.

5.3. Особам, які не зараховані до навчального закладу, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше п'яти днів з дня прийняття рішення.

5.4. Формування навчальних груп проводиться на основі заяв учнів та письмової згоди їх батьків, враховуючи їх бажання та нахили опанувати ту чи іншу професію.

5.5. Адміністрацією, викладачами та майстрами виробничого навчання, профорієнтаційною службою комбінату, психологами закладів загальної середньої освіти впродовж навчального року з учнями 9-х класів проводиться профорієнтаційна робота. Учні ознайомлюються з професіями, які можна набути, навчаючись у комбінаті. З лютого по травень місяць в МНВК проводяться Дні відкритих дверей для учнів закладів загальної середньої освіти міста.

5.6. В рамках проведення Днів відкритих дверей проходять:

- прийом заяв та документів;

- бесіди зі вступниками з питань вибору профілю, професії або спеціальності;

- ознайомлення з умовами навчання, матеріально-технічним забезпеченням спеціальностей;

- робота щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників;

- вирішення інших питання, пов'язаних з прийомом.